Відділ системи професійно психологічного відбору

Консультативно-діагностичний центр професійного психофізіологічного добору пропонує наступні послуги:   Даля _13DSC00919
 1. Проведення психофізіологічної експертизи та психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за своїми психофізіологічним якостями до робіт підвищеної небезпеки.
 2. Видача обстежуваним працівникам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки. Докладний перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких необхідне проходження психофізіологічної експертизи зазначений у Наказі Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005г. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
Для проходження психофізіологічної експертизи необхідно надати наступні дані:
  • ПІБ;
  • дата народження;
  • ідентифікаційний номер;
  • назва організації, підприємства;
  • професія за штатним розкладом;
  • код підприємства за ЄДРПОУ.
Графік роботи відділу: понеділок — п’ятниця з 13:00 до 18:00
  НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
   • Статті 5 та 17 закону України «Про охорону праці».
   • Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994р. №263/121 у редакції від 05.07.1995р. «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».
   • Наказ МОЗ України від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».
   • Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. №15 у редакції від 14.12.2007р. «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».
  Порядок проведення психофізіологічного обстеження Базовим способом проведення психофізіологічного обстеження є «Програмний тестовий комплекс професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (далі — ПТК). Психофізіологічне обстеження може проводитися як із групою працівників, так і індивідуально, але з обов’язковим дотриманням стандартних умов проведення обстежень, прийнятих у Системі професійного психофізіологічного відбору, а саме:
   • реєстрація обстежуваного за встановленою формою із занесенням в «Журнал реєстрації обстежуваних»;
   • долікарське обстеження: зовнішній вигляд, опитування про самопочуття, скарги (по необхідності вимір артеріального тиску й пульсу) з обов’язковим занесенням даних, під підпис обстежуваного, в «Журнал долікарського огляду обстежуваного»;
   • інструктаж обстежуваного про порядок виконання тестів;
   • безпосереднє психофізіологічне тестування з використанням ПТК;
   • фіксування результатів психофізіологічного обстеження;
   • індивідуальна співбесіда з лікарем-психофізіологом або фахівцем-психологом;
   • відправлення результатів психофізіологічного тестування й індивідуальної співбесіди (в електронному виді) до Центру психофізіологічної експертизи;
   • видача результатів обстежуваному.
  Результати обстеження видаються кожному обстежуваному особисто або надаються за місцем роботи в запечатаному виді. Розголошувати результати психофізіологічного обстеження строго забороняється, крім випадків обумовлених чиннім законодавством України. Регіональні служби психофізіологічного відбору, фахівців, зайнятих на особливо небезпечних роботах або потребуючих професійного відбору:
   • надають послуги по професійному психофізіологічному відбору, періодичній оцінці професійної придатності;
   • впроваджують ефективні методи та способи професійної реабілітації і тренування професійно важливих якостей фахівців, зайнятих на небезпечних та потребуючих професійного добору роботах;
   • здійснюють методичне керівництво та координацію діяльності в області професійного психофізіологічного відбору на відповідній території регіону;
   • на прохання адміністрації організацій усіх організаційно-правових форм, за заявками роботодавців можуть проводити професійне консультування та психофізіологічну підтримку незайнятого населення, працюючого, а також громадян, що потрапили під звільнення з виробництва;
   • проводити професійний психофізіологічний відбір та добір осіб, прийнятих на професійній навчання й на вакантні робочі місця;
   • здійснювати іншу професійно-орієнтовну діяльність на основі договорів.
  Служба професійного відбору:
   • проводить системну, кваліфіковану та комплексну роботу з питань професійної орієнтації;
   • формує в громадян свідомий підхід до вибору професії, що відповідає інтересам, стану здоров’я й особливостям кожної людину з урахуванням потреб регіону в кадрах;
   • формує Державний реєстр осіб, придатних до робіт з високим рівнем техногенної небезпеки підвищеним ризиком з обліком індивідуальних психофізіологічних особливостей фахівців, стан їх здоров’я, а також потребу регіону в кадрах;
   • активно сприяє формуванню особистісного та інтелектуального потенціалу фахівців, що відбираються;
   • створює умови для найбільш повного розвитку творчих здібностей, пізнавальної, морально-естетичної та потребо-мотиваційних якостей особистості;
   • впроваджує досягнення сучасної психофізіології в практику роботи служби професійного психофізіологічного відбору. Регіональні відділи професійного психофізіологічного відбору зобов’язані проводити тестування осіб з оперативною відправкою отриманих даних у Національний центр професійного психофізіологічного відбору для їхнього аналізу і ухвалення рішення про придатність фахівця до роботи в умовах підвищеної техногенної небезпеки з урахуванням показників професійної придатності та прогнозованої успішності освоєння професій, спеціальності, посилення мотивації до обраного профілю та адаптації до майбутньої професії.

Відділ технічних експертиз

Виконує експертизи:
 • проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устатковання та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці;
 • машин, механізмів, устатковання та інших засобів виробництва перед одержанням дозволу Держнаглядохоронпрацi на їх експлуатацію;
 • стану будівель, споруд, машин i обладнання;
 • технологічних процесів, машин, устатковання, транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність нормативним актам про охорону праці;
 • аналітичної частини планiв ліквідації аварiйних ситуацій (ПЛАС);
 • декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
Проводить:
 • експертні обстеження (технічні діагностування) стану металоконструкцій, зварних i заклепувальних з’єднань, основних деталей устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі об’єктів газового комплексу, технологічного обладнання нафтовидобувних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, вантажопідйомних споруд, які відпрацювали нормативні терміни;
 • технічні огляди і обстеження устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підйомних споруд та електроустатковання;
 • обстеження суб’єкта господарської діяльності щодо спроможності забезпечити ним додержання вимог нормативно-правових актiв з охорони праці під час виконання робiт підвищеної небезпеки та експлуатації об’єктiв, машин, механізмiв, устатковання підвищеної небезпеки.

Відділ обстеження і діагностування будівельних конструкцій

Основним напрямком роботи відділу є обстеження технічного стану будівельних конструкцій, будівель і споруд у наступних випадках:

 • в процесі експлуатації будівель і споруд;
 • перед проведенням капітального ремонту, реконструкції;
 • об’єктів, незавершених будівництвом;
 • при відсутності проектно-технічної документації;
 • для оцінки технічного стану в процесі купівлі-продажу;
 • при введення в експлуатація індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (загальною площею більше 300м2), відповідно до наказу від 24.04.2015 №79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 р. за № 547/26992.

В рамках енергоаудиту ми надаємо послуги з проведення: тепловізійного обстеження будівель; вимірювання основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків та інщі), складання рекомендацій, щодо утеплення будівлі, окремих приміщень.

Роботи з обстеження будівель та споруд, виконуються спеціалістами, які пройшли процедуру атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та мають кваліфікаційні сертифікати, за напрямком «Технічне обстеження будівель і споруд», відповідно до вимог нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України.

За бажанням замовника, у відповідності з технічним завданням та метою обстеження, фахівці відділу виконують роботи по візуальному та детальному (інструментальному) обстеженню, з визначенням фізико-механічних характеристик матеріалів будівельних конструкцій об’єкта (роботи виконуються фахівцями лабораторії технічної діагностики і неруйнівних методів контролю ПрАТ «МЕТЦ» Свідоцтво про атестацію від 31.07.2015р. № РН-0077/2015).

Діагностика технічного стану будівель та споруд, здійснюється шляхом поєднання взаємоузгоджувальних та взаємодоповнювальних обстежувальних, аналітичних, розрахункових процедур, перелік і повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється окремо.

За результатами матеріалів обстеження замовнику видається звіт, в котрому відображаються:

 • мета обстеження;
 • опис конструктивних рішень;
 • результати огляду будівель та споруд із зазначенням стану окремих конструкцій та частин;
 • відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;
 • результати фізико-механічних випробовувань матеріалів конструкцій;
 • висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації;
 • стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ, тощо.


1


2


3

Приклади пошкоджень

 

 

 

 

 

Склад робіт з візуального обстеження в залежності від складності робіт та мети обстеження.

I група.

Мета — загальний огляд для складання технічних паспортів або дефектних відомостей.

Склад робіт:

 • ознайомлення з проектної документацією;
 • загальний огляд з оцінкою стану конструкцій;
 • підготовка матеріалів для складання технічних паспортів або дефектних відомостей.

II група.

Мета — обстеження для визначення технічного стану конструкцій.

Склад робіт:

 • збирання і аналіз технічної документації;
 • візуальний огляд з оцінкою загального стану конструкцій;
 • виявлення, вимірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень;
 • аналіз та обробка результатів обстеження;
 • збирання та аналіз проектної документації;
 • розробка програми обстежень, технічного завдання на виконання робіт з визначенням видів інструментальних обстежень та необхідних обмірних робіт.

III група.

Мета — детальне обстеження з оцінкою технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі.

Склад робіт:

 • детальний візуальний огляд з оцінюванням технічного стану;
 • уточнення розрахункових схем та схем навантаження;
 • виявлення, обмірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень;
 • вибір точок оцінки міцності матеріалів і місць відбирання проб (зразків) матеріалів будівельних конструкцій;
 • викриття окремих місць оштукатурених або облицьованих конструкцій для обстеження;
 • надання завдання замовнику щодо місць відбирання проб;
 • аналіз та обробка результатів обстежень з оцінювання технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі (споруди) та її частин.

Склад робіт з детального (інструментального) обстеження.

Найменування конструктивних елементів на які, по заказу замовника проводиться детальне (інструментальне) обстеження:

 • фундаменти;
 • колони, стовпи, стояки та в’язи;
 • підкранові та гальмівні конструкції;
 • перекриття
 • несучі конструкції покриття;
 • огороджувальні конструкції покриття;
 • стіни, перегородки, вікна, двері;
 • сходи;
 • покрівля;
 • підлоги.

Склад робіт при визначенні міцності матеріалів конструкцій механічними методами ударного імпульсу:

 • вибір місць для випробувань;
 • підготовка поверхні бетону в місцях випробувань, зачищення від штукатурки та фарби
 • нанесення відбитку, фіксування значень непрямої характеристики міцності
 • обробка результатів вимірювань, складання висновків.

Склад робіт при визначенні міцності матеріалів методом відриву зі сколюванням:

 • зовнішній огляд конструкцій, вибір місць випробувань, підготовка приладу для випробувань;
 • свердління або пробивання шпурів для анкерного пристрою
 • закріплення анкерного пристрою;
 • проведення випробувань з фіксуванням показників силовимірювача та глибини відриву;
 • обробка результатів вимірювань та складання висновку.

Склад робіт при визначенні товщини захисного шару бетону і розташування арматури магнітним методом

 • підготовка поверхонь конструкції;
 • проведення вимірювань;
 • обробка результатів вимірювань;
 • складання висновку.

Енергоаудит житлових будинків і виробничих будівель.

Найбільш актуальним питанням для власників будівель, які знаходяться в експлуатації — є їх утеплення, з метою зменшення тепловитрат та в слідстві скорочення витрат на опалення будівель та створення кліматичного комфорту в приміщеннях.

В рамках енергоаудиту виконуються роботи:

 • тепловізійне обстеження будівель, яке дозволяє визначити: приховані дефекти теплоізоляції, конструктивні дефекти та пошкодження; реальні тепловтрати; місця можливих запотівань стін; недоліки в опалювальній системі; місця протікання у пласких крівлях; якість прокладки труб або електричних нагрівачів у теплих підлогах, тощо;
 • виміри основних фізичних характеристик приміщень (температура повітря, вологість, швидкість повітряних потоків та інщі), проводиться спеціалістами вимірювальної лабораторії ПрАТ «МЕТЦ», Свідоцтво про атестацію від 15.01.2015р. № РН-0002/2015);
 • проведення відповідного аналізу (на основі отриманих матеріалів) та складання рекомендацій, щодо утеплення будівлі, окремих приміщень.

Спеціалісти забезпечені сучасними засобами вимірювальної техніки (тепловізор TI160 атестований в установленому порядку (свідоцтво про метрологічну атестацію №5372 від 19.08.2015р).

Учбовий центр

Перелік професій, за якими проводиться навчання у ДП «Учбовий центр» ПрАТ «МЕТЦ»
1. Оператор котельні
2. Машиніст (кочегар) котельні
3. Машиніст котлів
4. Апаратник хімводоочищення
5. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
6. Наповнювач балонів
7. Оператор заправних станцій
8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
9. Слюсар-ремонтник
10. Акумуляторник
11. Покрівельник
12. Ліфтер
13. Електромеханік ліфтів
14. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
15. Машиніст крана (кранівник)
16. Машиніст крана автомобільного
17. Машиніст автовишки та автогідропідіймача
18. Машиніст компресорних установок
19. Машиніст насосних установок
20. Водій авто-, електронавантажувача
21. Водій електро- та автовізка
22. Електрогазозварник
23. Газорізальник
24. Стропальник
25. Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах
26. Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин
27. Трубопровідник судновий
28. Складальник корпусів металевих суден

Особам, що пройшли навчання, видається:
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (державного зразка),
посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою,
копія протоколу засідання кваліфікаційної комісії


Особам, що пройшли навчання, видається

 • свідчення про присвоєння робочої кваліфікації (державного зразка),
 • посвідчення про допуск до виконання роботи підвищеної небезпеки,
 • копія протоколу засідання кваліфікаційної комісії

ДП «Учбовий центр» ПрАТ «МЕТЦ» представлений на ринку освітянських послуг з квітня 2001 року.

Основними напрямками діяльності закладу освіти є професійно-технічне навчання, перепідготовка, навчання суміжним професіям, підвищення кваліфікації за робітничими професіями, а також навчання посадових осіб, спеціалістів, робітників з питань охорони праці.

ДП «Учбовий центр» ПрАТ «МЕТЦ» багато років плідно співпрацює з ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», ТОВ «МСП Ніка Тера», ТОВ «Стивідорна Інвестиційна Компанія», ТОВ «Сандора», ВП «Южно-Українська АЕС», МУМА ДП «Укрхімтрансаміак», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС».


Котакти:

Контакти: Україна, 54055, м .Миколаїв, вул. Севастопольська, 67А

Тел. +38 (095) 386-90-57,+38 (0512) 46-50-91;

Директор +38 (0512) 46-46-86


e-mail: uch_center_netc@ukr.net


www.uchcenter.ucoz.ru

https://ucnetc.prom.ua

https://registry.edbo.gov.ua/university/2869/professions/

https://kurs.disto.mk.ua/

Діяльність у сфері запобігання та протидії корупції

Інформаційні телефони довіри:

 • Сектор запобігання та протидії корупції (м. Київ): Тел. +38 044 248-74-36 e-mail: spk@dnop.kiev.ua
 • Сектор запобігання та протидії корупції ПрАТ «МЕТЦ»: Тел.  +38 0512 478961 e-mail: nikeksp@gmail.com
Читати далі

Ласкаво просимо в ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

Шановні клієнти! Ми раді вас бачити на оновленому сайті ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр». Ми значно розширили перелік наших послуг та розраховуємо на подальшу довгострокову й продуктивну співпрацю з Вами. Основними цілями нашого підприємства є орієнтація на якість послуг, що надаються, тому ми постійно поліпшуємо рівень кваліфікації наших працівників, та прислухаємось до побажань наших клієнтів.

Ласкаво просимо в ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр»

Шановні клієнти! Ми раді вас бачити на оновленому сайті ПрАТ «Миколаївський експертно-технічний центр». Ми значно розширили перелік наших послуг та розраховуємо на подальшу довгострокову й продуктивну співпрацю з Вами. Основними цілями нашого підприємства є орієнтація на якість послуг, що надаються, тому ми постійно поліпшуємо рівень кваліфікації наших працівників, та прислухаємось до побажань наших клієнтів.